Dokumenty archiwalneMetryka ślubu Józefy Młochowskiej z Ludwikiem Boguckim

Pieczęć okrągła z godłem                  Pieczęć okrągła

Wypis Urzędowy
Kociszew Nr 11. Ślub 1/8 maja 1839 roku

Działo się w Pasieńcu dnia ósmego maja tysiąc ośmset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu, wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Wielmożnego Józefa Gołębiewskiego possessora dóbr Kukały tamże zamieszkałego lat pięćdziesiąt cztery mającego i Wielmożnego Xiędza Jana Panufnika Kanonika Pułtuskiego i proboszcza parafii Lewiczyńskiej w Lewiczynie zamieszkałego lat trzydzieści siedm mającego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Wielmożnym Ludwikiem Boguckim Jnżynierem Adiunktem przy Urzędzie Municypalnym Miasta Stołecznego Warszawy rozwiedzionym mieszkającym w Warszawie przy ulicy Przechodniej pod numerem dziewięćset pięćdziesiąt jeden i dwa w Parafii Świętego Andrzeja dziedzicem dóbr Zaszkowa w Gubernii Płockiej urodzonemu we wsi Michałowie w Wróblach z nieżyjącego Wojciecha i żyjącej Teresy Boguckich małżonków, lat trzydzieści mającym a Wielmożną Józefą Młochowską panną córką Wielmożnych Michała i Klary Małżonków Młochowskich dziedziców dóbr Kociszewa lat szesnaście skończonych mającą urodzoną w Woli Prażmowskiej, nateraz zaś w Kociszewie przy ojcu swym zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach siódmym czternastym i dwudziestym pierwszym miesiąca kwietnia roku bieżącego w parafiach Jasienieckiej i Świętego Andrzeja, jako też zezwolenie ustne obecnego aktowi małżeństwa ojca nowozaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło.
Małżonkowie nowi oświadczają, iż akt przedślubny zawarli przed Regentem Gross w dniu drugim miesiąca i roku bieżącego. Akt ten stawającym przeczytany przez nas, stawających świadków i ojca podpisany został.

Podpisano:
X. F. Toczyski Proboszcz Parafii Jasieniec.
Za zgodność niniejszego Wypisu Urzędowego z Oryginałem w Duplikacie Akt Stanu Cywilnego parafii Jasieniec z roku 1839 znajdującym się na papierze bez stempla z Urzędu spisanym poświadczam.
Grójec dnia 11/23 maja 1859 roku
Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Czerskiego
Pieczęć okrągła. Podpis nieczytelny


Metryka chrztu Kajetana Boguckiego

Wypis urzędowy
Nr 88 z Akt Urodzenia Kościoła Parafii św. Andrzeja
w Warszawie
         Działo się w Warszawie dnia dwudziestego drugiego lutego tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Ludwik Bogucki Inżynier przy Magistracie Miasta Warszawy, lat czterdzieści liczący, w Warszawie przy ulicy Przechodniej pod liczbą dziewięćset pięćdziesiąt jeden i dwa zamieszkały, w obecności Onufrego Dunin i Michała Młochowskiego Majorów wojsk polskich, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych i okazał nam Dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie na dniu szóstym sierpnia tysiąc ośmset czterdziestego drugiego roku o godzinie jedenastej rano z Jego małżonki Józefy z Młochowskich lat dwadzieścia jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez Xiedza Józefa Wyszyńskiego odbytym nadane zostały imiona Kajetan Józef Adam Saturnin a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Onufry Dunin z Maryą Żurkowską, Michał Młochowski Dziadek chrzczonego z Brygidą Kozubowską. Akt ten po przeczytaniu podpisany został. Podpisano
Xiądz Marian Zarzecki za proboszcza, Michał Młochowski, Onufry Dunin, Ludwik Bogucki.
Za zgodność powyższego wypisu z owym oryginałem świadczę
W Warszawie dnia 5 marca 1859 r.
Ksiądz Józef Stacki (funkcja nieczytelna)
Urząd Stanu Cywilnego
Pieczęć okrągła z godłem carskim
Podsędzia Sądu Pokoju Okręgu i miasta Warszawy Wydziału drugiego własnoręczność podpisu Xiędza Józefa Stackiego wikariusza parafii św. Andrzeja w Warszawie poświadczam z tą wzmianką, że akt ten służyć ma do użytku w kraju.
Warszawa dnia 18/30 kwietnia 1862 r.
Pieczęć okrągła z godłem
Podpis nieczytelnyProśba o wydanie świadectwa szlachectwa

Heroldya
Królestwa Polskiego

          Wskutek wniesionej pod dniem 28 maja/9 czerwca r.b. przez Wgo Michała Młochowskiego prośby o wydanie synowi Jego Janowi obecnie w Wojsku Cesarsko Rosyjskim zostającemu oddzielnego świadectwa szlachectwa, bez wymagania od podającego dowodu jako tenże syn jego w Xiędze Genealogicznej zapisanym został. Heroldya Królestwa Polskiego oznajmia interesantowi, że gdy obowiązkiem jej jest przestrzeganie aby wszelkie przepisy legitymacyi szlachectwa ściśle wykonywane były, przeto sama od nich oddalać się i do żądania interesanta przychylić się nie jest mocną. Zwracając zaś przy niniejszem trzy dokumenta które do zapisania w Xiędze genealogicznej Jana Młochowskiego posłużą, wzywa go aby kopie takowych przez właściwą Deputację Szlachecką wydać się mające jako też świadectwo tejże o zapisaniu pomienionego syna jego ile bydź może najśpieszniej nadesłał, a żądane świadectwo szlachectwa bez najmniejszej zwłoki wysłanem mu zostanie. Zechce nadto Wny Michał Młochowski oznajmić czyli takowe przesłanem ma bydź synowi jego za pośrednictwem Kancellaryi JOego Xięcia Namiestnika lub też na miejscu na ręce samego podającego wydanem. Żądana kopia Metryki urodzenia podającego przy niniejszym dołącza się.

Działo się na Posiedzeniu Heroldyi w Warszawie dnia 2/14 czerwca 1843 r.
Członek Rady Administracyjnej
Prezes Heroldyi
Rzeczywisty Tajny Radca i Senator
Podpis nieczytelny
Radca Heraldyi
Dyrektor Kancellaryi
Wincent Matuszewski
Za sekretarza Referenta
Podpis nieczytelny


Nr 67632
Do
Wgo Michała Młochowskiego


Wypisy z księgi heroldii


Wpis Nr 2664. 44600. 56000. 56373.
Pan Michał Młochowski herbu Belina składa akt intromisji w grodzie Warszawskim roku 1667 zeznany, mocą którego Piotr Młochowski do wsi Many przez Konstantego Manowskiego został wprowadzony. Podający jest prawnukiem rzeczonego Piotra i załącza świadectwo b. Kommissyi b. Województwa Mazowieckiego jako Michał ojciec jego w księdze szlachty jest zapisanym.

Strona 1
Numer kolejnyŚwiadectwo Heroldyi Numer i DataNazwisko i imięNazwisko i Imię Rodziców podającego i Imiona jego DzieciStopień, Urząd i Klassa, jeżeli takowe dawniej lub teraz jeszcze posiada
1156491. 3/17 Września roku 1841Młochowski Michał Hipolit Józef Tadeusz. Dziedzic dobr KociszewaPaweł i Barbara z RykaczewskichMajor byłych Wojsk Polskich


Pisma urzędowe

Heroldya
Królestwa Polskiego
Do
Deputacyi Szlacheckiej Gubernii Mazowieckiej


W skutek rapportu z dnia 10/22 sierpnia r.b. N 2064 upoważnia niniejszem Deputację do wpisania w księgę genealogiczną Pana Michała Młochowskiego wraz z żoną Klarą z domu Stańczak, synami: Janem-Kantym Pawłem Antonim 3 imion; Tadeuszem Stanisławem Alexandrem 3 imion. Zwracając zaś podanie Pana Michała Młochowskiego oraz annexów siedem poleca, aby po zapełnieniu rubryk wszystkich w księdze na ten cel utrzymywanej Deputacya zwracające się Dokumenta w Archiwum swoim zachowała, jako dowody na mocy których zapisanie do księgi genealogicznej nastąpiło, oraz aby o takowem zapisaniu Interesanta z swej strony zawiadomiła.
Działo się na posiedzeniu Heroldyi w Warszawie d. 15/27 Września 1843 r.

Członek Rady Administracyjnej
Prezes Heroldyi
Rzeczywisty Tajny Radca i Senator
Podpis nieczytelny
Radca Heroldyi
Dyrektor Kancellaryi
W Zastępstwie Sekretarz Prezydialny
Podpis nieczytelny
za Sekretarza Referenta
podpis nieczytelny


Nr 2124 Warszawa dnia 1/13 grudnia 1843 r
Do Pana Michała Młochowskiego
w miejscu
Deputacja Szlachecka Gub. Mazowieckiej
Wskutek wniesionego na dniu 21 sierpnia rb. podania - zawiadamia Pana Michała Młochowskiego, iż Heroldya KP zgodnie z wnioskiem Deputacyi ??? dn 15/27 września rb. Nr 68262 udzieliła upoważnienia do zapisania Go w Księgę Genealogiczną Szlachty dziedzicznej GM która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem prawa o szlachectwie stanu Klarę z domu Stańczyk i potomstwem: Janem Kantym, Pawłem Antonim 3ch imion; Tadeuszem Stanisławem Alexandrem 3ch imion.
Deputacja szlachecka zaleca na zasadzie powołanego ?kryptu jako nie mniej w myśl art 95 Pana w szlachectwie zapisawszy Interesanta z dziećmi wpisać do Księgi Genealogicznej szlachty dziedzicznej GM

p.o. Gubernatora Cywilnego Referendarza stanu
podpis nieczytelny
Zapisani do Księgi Genealogicznej pod nr 26
Podpis nieczytelny